سه شنبه, 27 مهر, 1400
TUESDAY, October 19, 2021
چهار شنبه 01 بهمن
گزارش ویدئویی از مراسم کلنگ زنی و شروع انتقال سالن سنگ نوردی داوودی
با حضور دکتر توانگر، زارعی و جلائیان صورت گرفت.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved