دوشنبه, 04 تیر, 1403
MONDAY, June 24, 2024
پنج شنبه 24 تیر
سالن ورزشی ۶۰۰۰ نفری سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ساری


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved