دوشنبه, 04 بهمن, 1400
MONDAY, January 24, 2022
سه شنبه 15 مهر
گزارش ویدئویی از برگزاری مراسم اهداء خون در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved