جمعه, 22 تیر, 1403
FRIDAY, July 12, 2024
دو شنبه 20 فروردین
آماده سازی سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی جهت میزبانی از جشن بزرگ روزه اولی‌ها


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved