جمعه, 07 بهمن, 1401
FRIDAY, January 27, 2023
شنبه 24 دی
تعطیلی کلیه اماکن مجموعه های ورزشی شهید شیرودی و کبگانیان یکشنبه 25 دی ماه 1401
تعطیلی کلیه اماکن مجموعه های ورزشی شهید شیرودی و کبگانیان یکشنبه 25 دی ماه 1401
به گزارش روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید شیرودی ; کلیه اماکن مجموعه های ورزشی شهید شیرودی و کبگانیان ( کلیه سالن های ورزشی ، استخرها ، فدراسیونهای مستقر در مجموعه و قسمت اداری ) به علت برودت هوا و در راستای کاهش مصرف گاز یکشنبه 25 دی ماه تعطیل می باشد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved