یکشنبه, 03 مهر, 1401
SUNDAY, September 25, 2022
دو شنبه 24 مرداد
برگزاری مناقصه های تکمیل سالن ۴۵۰۰ نفری قم و تکمیل استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری ایلام
برگزاری مناقصه های تکمیل سالن ۴۵۰۰ نفری قم و تکمیل استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری ایلام
مناقصه های تکمیل سالن ۴۵۰۰ نفری قم و تکمیل استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری ایلام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، یکشنبه ۲۳ مرداد مناقصه های تکمیل سالن ۴۵۰۰ نفری قم و تکمیل استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری ایلام با حضور حمیدرضا رحیمی معاون پشتیبانی، سعید ابوالفتحی معاون فنی و مهندسی، تیمور هدایتی ذیحساب طرح های عمرانی و نماینده های طرح و برنامه، امور قراردادهای عمرانی و حراست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار و پیمانکارهای مربوطه انتخاب شد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved