چهارشنبه, 28 اردیبهشت, 1401
WEDNESDAY, May 18, 2022
شنبه 24 اردیبهشت
پنجمین جلسه شورای معاونین و مدیران با حضور مدیرمجموعه در دفتر مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved