جمعه, 22 تیر, 1403
FRIDAY, July 12, 2024
سه شنبه 12 تیر
اجرای عملیات خط کشی پیرامون محوطه مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved