سه شنبه, 07 تیر, 1401
TUESDAY, June 28, 2022
دو شنبه 30 خرداد
تکمیل شدن مراحل بازسازی و نوسازی نمازخانه مرکزی مجموعه ورزشی شهید شیرودی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved