پنج شنبه, 27 مرداد, 1401
THURSDAY, August 18, 2022
پنج شنبه 24 تیر
تکمیل سالن ۶۰۰۰ نفری سردار سلیمانی شیراز


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved