سه شنبه, 27 مهر, 1400
TUESDAY, October 19, 2021
پنج شنبه 24 تیر
تکمیل سالن ۶۰۰۰ نفری سردار سلیمانی شیراز


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved